Salgs- og leveringsbetingelser

§ 1 Aftalegrundlaget

Alle leverancer sker alene på grundlag af nedenstående almindelige salgs og leverings betingelser, medmindre anden skriftlig aftale er indgået mellem Luksustrægulve og kunden. Luksustrægulve kan ikke gøres erstatningsansvarlig i videre omfang end det følger af disse bestemmelser, medmindre det dokumenteres, at Luksustrægulve har handlet groft uagtsomt. 

§ 2 Ordreoptagelse og priser

Alle priser er vejledende udsalgspriser i danske kroner ekskl./inkl. moms, hvis ikke andet er anført. Tilbud bliver først bindende ved Luksustrægulves ordrebekræftelse. Dog kan Luksustrægulve i et skriftligt tilbud angive en periode, for hvilken det konkrete tilbud er bindende. Tilbud bliver også bindende ved ordres afgivelse til Luksustrægulve medarbejdere, medmindre Luksustrægulve uopholdeligt efter at have modtaget meddelelse om ordren erklærer, at denne ikke kan accepteres. Prisen er den på ordrebekræftelsens dato gældende, og angives normalt både ekskl. og inkl. moms. 

Samhandel med Luksustrægulve forudsætter forudgående kreditforsikring hos kreditforsikrings selskab. Ved kontooverførsel afventer vi bekræftelse af indbetalingen fra Luksustrægulve bank før ordren sættes i produktion. Såfremt der i tiden mellem ordrebekræftelse og levering sker stigninger i råvarepriser, overenskomstbestemt arbejdsløn, arbejdsgiverafgifter af enhver art, vareskatter, toldsatser, import- og eksportafgifter, den danske krones vekselkurs eller andre forhold uden for Luksustrægulve kontrol, er leverandøren berettiget til at forhøje prisen tilsvarende. Såfremt Luksustrægulve ønsker at forhøje prisen i henhold til forestående afsnit, skal dette meddeles køber inden varens afsendelse. Fragtomkostninger betales af kunden.

Alle gulvordre speciallaves per. ordre. Grundet opretholdelse af garantikrav på produkterne er det ikke muligt at returnere evt. overskydende gulv og lim. 

§ 3 Tekniske oplysninger/købers undersøgelser

Tekniske oplysninger, specifikationer, produktinformationer, kataloger, brochurer, brugsanvisninger og andre tekniske data mm. som Luksustrægulve udgiver om produktets funktion og anvendelse er, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt – omtrentlige og alene vejledende. Luksustrægulve er uden ansvar for købers selvstændige oplysninger på emballage, datablade, brugsanvisninger mm. Køber er forpligtet til at foretage en rimelig afprøvning af produktet forud for anvendelse til købers påtænkte brug. Vore fagfolk på fabrikken har sorteret og klassificeret gulvbrædderne. Skulle der opstå tvivl om sortering og kvalitet, skal reklamationen ske, inden trægulvet bliver lagt, idet reklamationen ellers kan afvises. Husk at den, der lægger gulvet altid er ansvarlig for det færdige resultat.

Sorteringer: Luksustrægulve’s gulve produceres af udsøgte materialer, som sorteres ud fra farvespil og knaster. De forskellige sorteringer benævnes bl.a. som: Elegance er vores højeste kvalitet hvor kun minimale knaster accepteres. Classic, her må forventes små og sunde knaster. Country må der forventes en del sunde knaster og spartlede knaster/revner. Overfladebehandlinger: Gulvene er overfladebehandlet med forskellige typer af olie, hvidolie eller lak. Gulve, som ligger i miljøer med stor belastning bør efterbehandles med hhv. olie eller lak, når de er lagt, og inden de tages i brug. Ved efterbehandling foreskrives brug af Luksustrægulve pleje- og vedligeholdelsesprodukter. Spildprocenter: Ved bestilling bør følgende procenter tillægges: Under 50 m2 plank ca. 10 %, sildebens-mønster 15 %. Over 50 m2 plank ca. 5 %, sildebens-mønster 12 %. Ved spildprocenter er det vigtigt at bemærke at det i lige så høj grad afhænger af antal rum samt størrelsen af disse.

§ 4 Levering/forsinkelse

Levering sker fra fabrik med mindre andet er aftalt. Luksustrægulve sørger på købers vegne for afsendelse og vælger forsendelsesmåde, hvis ikke andet er aftalt. Leveringsomkostninger aftales i forbindelse med tilbud og betales af kunden. Ved længder over 2400mm skal varen leveres med kran, hvor fragt beløb afregnes med individuel timepris. Varen leveres i Luksustrægulves standardkvalitet, medmindre andet aftales. Såfremt varen er fremstillet i henhold til køberens særlige krav og specifikation, er Luksustrægulve berettiget til at levere op til 10 % mere af den aftalte mængde.

Luksustrægulve forpligter sig til at træffe passende foranstaltninger med henblik på rettidig levering. Såfremt der alligevel indtræder forsinkelse, skal Luksustrægulve være berettiget til at udskyde leveringstidspunktet med op til 4 uger regnet fra seneste ordinære leveringstid, uden at køber i den anledning kan hæve købet. Meddelelsen skal afsendes så snart Luksustrægulve bliver bekendt med, at forsinkelsen vil indtræde og skal angive årsagen. Forsinket levering berettiger ikke køber til erstatning, ligesom køber ikke kan holde Luksustrægulve økonomisk ansvarlig for 3. mands/part udgift.

§ 5 Mangler

Såfremt det leverede produkt ikke svarer til de af Luksustrægulve opgivne specifikationer, de af køberen med rette stillede krav, eller ikke er af sædvanlig kvalitet, skal Luksustrægulve, betinget af rettidig reklamation jf. § 6 være forpligtet til, hvad enten det skyldes en påviselig fejl fra Luksustrægulve side eller ej, at levere en ny fejlfri vare i stedet. En sådan erstatningsleverance sker uden udgift for køberen, når det mangelfulde produkt tilbagegives til Luksustrægulve. Luksustrægulve er uden ansvar for mangler, som kunne have været konstateret ved en afprøvning til kundens specielle brug, jf. § 3. Udover den i stk. 1 nævnte forpligtelse til at levere erstatningsprodukter har Luksustrægulve ikke ansvar for tab – herunder ødelagt produktion, driftstab, tab af avance, tab af goodwill eller andet indirekte tab – som følge af, at et leveret produkt har vist sig at være mangelfuldt. Mangler og fejl som skyldes uhensigtsmæssige forhold under transport, håndtering og lagring udenfor Luksustrægulves kontrol eller sammenblanding af produktet med andre produkter, er Luksustrægulve uvedkommende.

§ 6 Reklamationer

Køber skal straks ved modtagelsen og inden produkterne tages i brug gennemgå de leverede produkter for kontrol af manko eller mangler. Det påhviler køberen uopholdeligt og senest 8 dage efter modtagelsen skriftligt at meddele Luksustrægulve sådanne fejl og mangler ved det leverede, som køber har eller burde have konstateret. Reklamation skal dog altid ske senest 6 måneder efter levering. Ved senere reklamation har køberen mistet sine rettigheder til at gøre indsigelse. For så vidt – og kun i det omfang – leverede varer anvendes i byggeri i Danmark, sker leveringen dog med den byggeleveranceklausul, som Boligministeriets Byggeristyrelse har formuleret i sit cirkulære af 25. juni 1986, og med senere tilføjelser. Returnering af ordreproducerede varer er ikke muligt. Fragt af returvarer sker for købers regning. Ved henvendelse bedes fakturanummer oplyst. Leverede produkter modtages kun retur efter forudgående aftale, og altid kun i hel, ubrudt emballage.

§ 7 Produktansvar

Luksustrægulves ansvar dækker udelukkende direkte person- eller tingskade, som er opstået som følge af mangler eller fejl, som Luksustrægulve beviseligt er ansvarlig for. Luksustrægulve er således uden ansvar for enhver skade eller tab, som kan tilskrives urigtig anvendelse eller usædvanlig brug af produktet, herunder dets benyttelse på underlag eller dets udsættelse for påvirkning af f.eks. vejrlig eller fugtighed, hvortil produktet ikke er beregnet. Ligeledes er Luksustrægulve uden ethvert ansvar for skade eller tab som følge af utilstrækkelig eller uhensigtsmæssige forhold ifm. levering og/eller opbevaring. Indtræder der ansvar i medfør af foranstående, omfatter ansvaret dog ikke driftstab, tidstab, tab af goodwill, omkostninger til konstatering af skader eller andre indirekte tab. I den udstrækning, Luksustrægulve måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køberen forpligtet til at holde Luksustrægulve skadesløs i samme omfang, som Luksustrægulve ansvar er begrænset efter de tre foregående afsnit. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom. Køberen har forpligtet sig til at lade sig sagsøge ved den domstol, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod Luksustrægulve på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af det leverede produkt.

§ 8 Betaling

Betalingsbetingelser for alle kunder: 50% af købssummen erlægges ved bestilling og resten betales netto kontant ved levering, medmindre andet er aftalt skriftligt. Betales forfaldne beløb ikke rettidigt, påløber fra forfaldsdato en månedlig rente på 2 % pr. påbegyndt måned. Skulle det blive nødvendigt at rykke for betaling, vil der på gentagne rykkere blive pålagt et gebyr. Veksel eller gældsbevis anses ikke for betaling, før fuld indbetaling har fundet sted. Undlader køber at modtage produktet på det aftalte tidspunkt og sted, er køber alligevel pligtig at erlægge betaling, som om levering havde fundet sted i henhold til aftalen.

§ 9 Montering

Når Luksustrægulve skal montere et gulv er det købers ansvar at sikrer at de gældende planhedskravene er opfyldt. Planhedskravene til underlaget til trægulve er ± 2 mm målt med et 2 m retholt og ± 0,6 mm på et 250 mm retholt. Hvis dette ikke er opfyldt kan monteringen ikke starte og Luksustrægulve må udskyde arbejdet JF Luksustrægulves kalender. Mod betaling kan Luksustrægulve påtage sig opgaven at sikrer at planhedskravene er opfyldt før montering. Når Luksustrægulve starter et arbejde skal rummene være 100% klargjort til at Luksustrægulve montører kan starte arbejdet. Hvis dette ikke er tilfældet, vil udgifter til dette blive opkrævet på 580 kr. pr. time pr. montør ekskl. moms. Hvis der monteres på eksisterende underlag gives der ikke garanti eller nogen form for reklamationsmulighed, på mislyde/knirkelyde da dette må forventes. På et monteret gulv kan der i perioder komme små mislyde/knirkelyde når træet ”arbejder” i forbindelse med større temperatur udsving. Når gulv er monteret vil montør og bygherre lave gennemgang og syn af gulv. Gennemgang og bedømmelse udføres  Jf. danskindustri retningslinjer der er sig gældende ved visuele bedømmelse af gulve. Efter gennemgang af gulv kan Luksus Trægulve ikke drages til ansvar for evt. skader der påføres på gulvet herefter. Dette er sig ligeledes gældende hvis der efter montering af gulve har været andre faggrupper, eller bygherre selv, inde og udføre arbejde på områder med ny monteret gulve.

§ 10 Force majeure

I alle forhold, som Luksustrægulve ikke har indflydelse på, såsom arbejdskonflikter, maskinsammenbrud, brandskade, svigtende tilførsel af råvarer, regeringsforanstaltninger, naturkatastrofer, krig og uroligheder, skal Luksustrægulve være berettiget til uden ansvar at udskyde leveringstidspunktet. Såfremt Luksustrægulve vil påberåbe sig nærværende bestemmelse, skal køber uden ophold skriftligt underrettes herom med angivelse af årsagen. Begge parter er berettiget til, ved skriftlig meddelelse til den anden part at hæve aftalen, når fastholdelse af dens opfyldelse bliver urimelig på grund af en eller flere af de i denne paragraf nævnte omstændigheder.

§ 11 Værneting/lovvalg

Tvistigheder i anledning af aftalen og til denne føjede bestemmelse skal afgøres efter dansk rets regler og med Sø- og Handelsretten i København som værneting.

§ 12 Forbrugerkøb i Danmark

Ved forbrugerkøb i Danmark går købelovens samt produktansvarslovens ufravigelige bestemmelser forud for nærværende salgs- og leveringsvilkår.

Spørgsmål?

Har du spørgsmål eller ønsker du et tilbud? Kontakt os endelig!